меню

Екзаменаційні питання до циклу інтернатури за спеціальністю «психіатрія»

І. ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПСИХІАТРІЇ

 1. Амбулаторна примусова психіатрична допомога. Мета та порядок надання.
 2. Взаємодія закладів охорони здоров’я та органів внутрішніх справ при наданні психіатричної допомоги.
 3. Види судово-психіатричних експертиз та їх особливості.
 4. Військова лікарська експертиза.
 5. Генетичні дослідження в психіатрії. Генеалогічний та цитологічний методи.
 6. Групи інвалідності психічно хворих, терміни перегляду інвалідності.
 7. Денний стаціонар. Організаційна структура та основні функції.
 8. Експертиза непрацездатності при психічних захворюваннях.
 9. Застосування фізичного обмеження та ізоляції до осіб з психічними розладами.
 10. Захворюваність та розповсюдженість психічних розладів. Форми обліку та звітності.
 11. Значення ЕЕГ в психіатрії.
 12. Клініко-психопатологічне дослідження.
 13. Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК), її структура, мета та завдання.
 14. Методи експериментально-психологічного дослідження психічно хворих.
 15. Наукова організація праці в психіатричних закладах. Доказова медицина.
 16. Неосудність. Поняття, медичний та юридичний критерії.
 17. Організаційна структура психіатричної допомоги. Керівні органи психіатричної допомоги.
 18. Організаційно-методичний відділ обласного ПНД. Мета та завдання.
 19. Організація психіатричної допомоги в районі, області.
 20. Первинна та вторинна профілактика психічних розладів.
 21. Первинне психіатричне обстеження.
 22. Позалікарняна психіатрична допомога. Порядок надання допомоги.
 23. Порядок госпіталізації неповнолітніх осіб та недієздатних, його особливості.
 24. Порядок госпіталізації та виписки психічно хворих.
 25. Порядок направлення на МСЕК, оформлення посильного листа.
 26. Порядок примусової госпіталізації психічно хворих.
 27. Правоздатність та дієздатність у цивільному процесі. Оформлення опікунства.
 28. Примусові заходи медичного характеру. Види та порядок надання.
 29. Профілізація психіатричних стаціонарів.
 30. Психіатрична етика та деонтологія.
 31. Психіатричне обстеження в примусовому порядку.
 32. Психіатричний кабінет. Обов’язки дільничного лікаря-психіатра.
 33. Психотерапевтичний кабінет, завдання.
 34. Реабілітація психічно хворих.
 35. Режими стаціонарної психіатричної допомоги.
 36. Рішення судово-психіатричної експертної комісії та його оформлення.
 37. Симуляція та дисcимуляція психічних розладів.
 38. Системи виявлення, обліку та диспансерного нагляду осіб з психічними розладами.
 39. Соціальна психіатрія. Предмет та завдання.
 40. Соціально-правова допомога психічно хворим.
 41. Судово-психіатрична експертна комісія (СПЕК), її структура, мета та завдання.
 42. Швидка та невідкладна психіатрична допомога.

ІІ. ЗАГАЛЬНА ПСИХОПАТОЛОГІЯ

 1. Аментивний синдром (визначення поняття, психопатологічна характеристика).
 2. Аментивний синдром. Психопатологічна характеристика, його місце в структурі психічних захворювань.
 3. Астенічний синдром.
 4. Варіанти сутінкового затьмарення свідомості, їх місце в нозологічній системі психозів.
 5. Воля, визначення поняття. Основні етапи вольового процесу. Вольові розлади, їх психопатологічна характеристика.
 6. Галюцинаторно-параноїдний синдром, його варіанти за перебігом та структурою.
 7. Галюцинації, різновиди галюцинаторного синдрому (за перебігом, за видом обманів, за органами відчуття).
 8. Делірій. Загальна характеристика, стадії розвитку. Професійний делірій.
 9. Деліріозний синдром (визначення, психопатологічна характеристика).
 10. Депресивний синдром.
 11. Дефіцитарні та продуктивні психопатологічні синдроми.
 12. Емоції. Визначення поняття. Клініка гіпотимічних та гіпертимічних станів.
 13. Ілюзії, їх різновиди, відмінності від рефлекторних та функціональних галюцинацій.
 14. Інтелект і його структура. Поняття про недоумство, класифікація за ступенем вираженості недоумства.
 15. Істеричні реактивні синдроми, їх типологія і клініка.
 16. Кататонічний синдром.
 17. Класифікація психопатологічних синдромів.
 18. Клінічна характеристика первинного та вторинного маячення.
 19. Корсаковський синдром, його місце в структурі психічних захворювань.
 20. Маніакальний синдром.
 21. Маячення, загальна характеристика. Первинне маячення.
 22. Мислення, визначення, основні складові мислення. Формальні розлади мислення.
 23. Оглушення (визначення, психопатологічна характеристика, основні причини виникнення).
 24. Онейроїдний синдром, загальна психопатологічна характеристика. Онейроїд в структурі різних захворювань.
 25. Органічний психосиндром, його варіанти.
 26. Пам’ять, визначення, складові процеси. Симптоми та синдроми порушень пам’яті, їх місце у структурі окремих захворювань.
 27. Парамнезії та їх різновиди. Поняття про «зсув ситуації у минуле» і «амнестичний делірій».
 28. Паранойяльний синдром, його варіанти за перебігом та змістом.
 29. Парафренний синдром, різновиди синдрому за структурою та перебігом.
 30. Первинне образне маячення та його варіанти за змістом.
 31. Поняття особистості, її компоненти. Розмежування норми та патології особистості.
 32. Поняття про понадцінні ідеї і понадцінне маячення.
 33. Предмет і методи загальної психопатології.
 34. Продуктивні розлади мислення. Порушення понятійного мислення.
 35. Психопатологія сприйняття, порушення схеми тіла, синдроми деперсоналізації та дереалізації.
 36. Розвиток вчення про структуру психозів.
 37. Розлади емоційної сфери в структурі окремих психічних захворювань.
 38. Розлади особистості, їх класифікація, загальні ознаки психопатичної особистості.
 39. Розлади сприйняття та їх місце у структурі окремих психічних захворювань.
 40. Рухові розлади. Класифікація. Кататонічний синдром, його варіанти за станом рухової сфери та сфери свідомості.
 41. Свідомість. Ознаки запаморочення свідомості.
 42. Синдром амнестичної сплутаності, психопатологічна характеристика, його місце в структурі різних психічних захворювань.
 43. Синдром нав’язливих станів. Характеристика, варіанти, діагностичне значення.
 44. Синдром психічного автоматизму та його різновиди.
 45. Сутінкове затьмарення свідомості (визначення, психопатологічна характеристика).
 46. Сучасний стан вчення про синдроми та нозологічні одиниці в психіатрії.
 47. Тривога та її місце в структурі розладів психіки.
 48. Формальні розлади мислення.
 49. Характеристика прогресуючої амнезії за стадіями розвитку та її патофізіологічними механізмами. Різновиди амнезій за часом випадіння пам’яті.

ІІІ. РОЗЛАДИ ПСИХІКИ ТА ПОВЕДІНКИ

 1. Афективні розлади інволюційного віку.
 2. Афективно-шокові стани.
 3. Види токсикоманій та варіанти клінічних проявів станів інтоксикації.
 4. Вікові особливості клінічних проявів та перебігу біполярного афективного розладу.
 5. Деменція при хворобі Альцгеймера з позиції МКХ- 0.
 6. Депресивні реактивні психози.
 7. Динаміка розладів особистості (реакції, розвитки, фази). Клініка основних форм розладів особистості.
 8. Дисоциативні (конверсійні) психози. Клініка, патоморфоз, лікування.
 9. Дисоціативні (конверсійні) розлади (класифікація, клінічні прояви).
 10. Диференційна діагностика реактивної та ендогенної депресій.
 11. Диференційно-діагностичні відмінності між хворобами Альцгеймера та Піка.
 12. Ензимопатичні форми олігофреній.
 13. Епілепсія. Визначення, епідеміологія, етіологія та патогенез.
 14. Етіопатогенетична концепція шизофренії.
 15. Класифікація епілепсії та її психопатологічні прояви.
 16. Класифікація невротичних розладів. Клінічна картина обсесивно-компульсивного розладу.
 17. Клініка гострих реактивних психозів.
 18. Клініка гострих симптоматичних психозів.
 19. Клініка гострих та підгострих алкогольних психозів.
 20. Клініка злоякісної шизофренії зі швидким перебігом.
 21. Клініка маячних форм інволюційних психозів.
 22. Клініка особливих варіантів депресій (маскована, ендореактивна дистимія Вейтбрехта та інших).
 23. Клініка підгострих та тривалих реактивних психозів.
 24. Клініка підгострих та хронічних симптоматичних психозів.
 25. Клініка психічних порушень при гіпертонічній хворобі та гіпотонії.
 26. Клініка психічних порушень при ендокринопатіях.
 27. Клініка психічних порушень при СНІД. Лікування, профілактика.
 28. Клініка психічних порушень при церебральному атеросклерозі.
 29. Клініка психічних розладів при гіпертонічній хворобі. Лікування, профілактика.
 30. Клініка хронічного алкоголізму.
 31. Клініко-нозологічна систематика деменцій.
 32. Клінічна картина абстинентного синдрому при опійній та барбітуровій наркоманіях.
 33. Клінічна картина депресивної фази біполярного афективного розладу, принципи лікування.
 34. Клінічна картина маніакальної фази біполярного афективного розладу.
 35. Клінічна характеристика психічних порушень при пухлинах головного мозку.
 36. Клінічні ознаки розумової відсталості, систематика.
 37. Наркоманії. Класифікація, клінічна характеристика.
 38. Неврастенія. Історія вивчення, клініка, перебіг, лікування.
 39. Недиференційовані форми олігофреній.
 40. Нервово-психічні розлади в гострому періоді черепно-мозкової травми.
 41. Нервово-психічні розлади у віддаленому періоді черепно-мозкової травми.
 42. Особливості клініки та перебігу алкоголізму у жінок.
 43. Особливості клініки та перебігу підліткового та юнацького алкоголізму.
 44. Особливості психопатологічних синдромів епілепсії у дитячому віці.
 45. Особливості шизофренії в дитячому віці.
 46. Післяпологові психози.
 47. Порушення психологічного розвитку з позиції МКХ- 0.
 48. Прогресивний параліч. Клінічна характеристика, діагностика, лікування.
 49. Психози при епідемічних та сезонних енцефалітах.
 50. Психози при інфекційних захворюваннях.
 51. Психози при соматичних захворюваннях.
 52. Психопатологічна характеристика епілептичних еквівалентів та психозів.
 53. Сифіліс мозку, клінічна характеристика, діагностика, лікування.
 54. Соматичні порушення при біполярному афективному розладі, їх патофізіологічне обґрунтування.
 55. Судинні деменції, сучасна класифікація, особливості клінічної картини.
 56. Сучасний стан вчення про олігофренії. Класифікація олігофреній.
 57. Типи дефектів при шизофренії.
 58. Типи перебігу шизофренії. Клінічна картина параноїдної форми.
 59. Тривожні розлади. Класифікація, критерії діагностики, особливості клінічної картини.
 60. Хвороба Піка.
 61. Хорея Гентінгтона.
 62. Хромосомні форми олігофреній.
 63. Циклотимія. Визначення, клініка та перебіг.
 64. Шизофренія з епізодичним типом перебігу, загальна характеристика, варіанти нападів.
 65. Шизофренія інволюційного та старечого віку.
 66. Шизофренія, основні симптоми та критерії діагностики.

ІV. ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ

 1. Показання та протипоказання до лікування електросудомною терапією.
 2. Анксіолітики. Показання для застосування, побічні дії, ускладнення лікування.
 3. Антидепресанти (класифікація, характеристика фармакологічних ефектів, особливості застосування).
 4. Атипові антипсихотики. Показання для застосування, побічні дії, ускладнення лікування.
 5. Використання електро-судомної терапії при лікуванні шизофренії.
 6. Етіопатогенетичне лікування епілепсії.
 7. Загальні принципи лікування інфекційних психозів.
 8. Загальні принципи лікування та профілактики шизофренії.
 9. Загальні уявлення про механізм дії психотропних засобів на нейрорегуляторні процеси.
 10. Класифікація психофармакологічних засобів.
 11. Купіруюча атипсихотична терапія, критерії вибору антипсихотичного засобу.
 12. Лікування гострих та тривалих реактивних психозів.
 13. Лікування депресивної фази біполярного афективного розладу та циклотимії.
 14. Лікування епілептичного статусу.
 15. Лікування маніакальної фази біполярного афективного розладу, профілактика афективних психозів.
 16. Лікування неврозів.
 17. Лікування психічних розладів при енцефалітах.
 18. Лікування та профілактика розладів психіки та поведінки інволюційного віку.
 19. Лікування шизофренії.
 20. Методи лікування солями літію. Застосування, лікувальна дія, побічні ефекти та їх профілактика.
 21. Методи лікування, що становлять підвищений ризик для здоров’я особи.
 22. Основні принципи лікування психічних порушень при ендокринопатіях.
 23. Основні принципи лікування хронічного алкоголізму.
 24. Основні принципи терапії розладів особистості.
 25. Основні принципи терапії симптоматичних психозів.
 26. Особливості застосування психофармакотерапії у осіб похилого віку.
 27. Побічна дія та ускладнення нейролептичної терапії.
 28. Побічні ефекти та ускладнення при лікуванні антидепресантами.
 29. Побічні ефекти та ускладнення терапії солями літію, заходи по їх запобіганню.
 30. Подолання терапевтичної резистентності при лікуванні психозів.
 31. Показання та протипоказання до лікування електросудомною терапією.
 32. Принципи лікування нервово-психічних розладів у віддаленому періоді черепно-мозкової травми.
 33. Психостимулятори. Застосування, лікувальна дія, побічні ефекти та їх профілактика.
 34. Психотерапія при лікуванні психічних захворювань.
 35. Психотропні засоби подовженої дії, характеристика окремих препаратів.
 36. Психофармакотерапія розладів психіки та поведінки при вагітності, особливості та ризики застосування.
 37. Психофармакотерапія шизофренії.
 38. Різновиди психотерапії та їх значення в системі лікувальних заходів
 39. Селективні інгібітори зворотного захвату серотоніну. Показання для застосування, побічні дії, ускладнення лікування.
 40. Стратегії підсилення терапії при афективних розладах.
 41. Стратегії підсилення терапії при шизофренії.
 42. Транквілізатори. Застосування, лікувальна дія, побічні ефекти та їх профілактика.
 43. Ускладнення електросудомної терапії.

контакти

Кафедра психіатрії, психотерапії та медичної психології Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

04080, м. Київ, вул. Кирилівська (вул. Фрунзе) 103-А, корпус 7 (103K7 на мапах google), 2-й поверх

Тел. +38(044)468-36-11, +38(044)468-38-45

наш сайт: mentalhealth.org.ua

сайт-партнер про психофармакологію: psychopharmacology.com.ua

зв'яжіться з нами