меню

Cумісні практичні конференції за участю досвідчених практичних фахівців ТМО «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві

Лікарям-інтернам кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології проводять сумісні практичні конференції за участю досвідчених практичних фахівців ТМО «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві

25.01.2019 року на кафедрі психіатрії, психотерапії та медичної психології НМАПО ім.П.Л.Шупика відбулася сумісна практична конференція за участю співробітників кафедри, аспірантів, клінічних ординаторів, лікарів-інтернів та заступника директора  ТМО «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві з організаційно-методичних питань Новосельського Олександра Олександровича. Основними питаннями було обговорення організаційно-методичних, нормативно-правових та юридичних питань надання психіатричної допомоги населенню. В процесі лекції відбулися жваві дискусії, обговорювались практичні аспекти застосування законодавства України, зокрема Закону України "Про психіатричну допомогу", а також накази і положення МОЗ, що безпосередньо регламентують професійну діяльність лікаря-психіатра в амбулаторній та стаціонарній практиці. 

Така дискусія вельми важлива, тому що вже через тиждень випускники кафедри, лікарі-інтерни 2-го року навчання, почнуть свою самостійну діяльність у закладах охорони здоров’я в різних куточках України: Київській, Запорізькій, Тернопільській, Черкаській, Чернігівській, Сумській  та Житомирській областях.

Протягом навчання на нашій кафедрі лікарі-інтерни та слухачі інших циклів неодноразово мали можливість приймати участь у науково-практичних заходах, які організовувала кафедра, що дало змогу безпосередньо покращити та вдосконалити отримані теоретичні знання.

In the Department of Psychiatry, Psychotherapy and Medical Psychology take place practical conferences for residents with experienced practical specialists of the Local Medical Association «PSYCHIATRIA» Center in Kyiv.

25.01.2019 at the Department of Psychiatry, Psychotherapy and Medical Psychology NMAPE named after P. L. Shupyk was held a practical conference with the participation of the main staff of the department, postgraduate doctors, clinical interns and deputy director dealing with organizational and methodical issues -Novoselsky Oleksandr Oleksandrovich. The main issues were discussed about organizational, methodological, regulatory, and law issues of providing psychiatric care to the population.During the lecture  were represented emotional discussions, discussed practical aspects of the application of Ukrainian legislation, in particular the Law of Ukraine "On Psychiatric Aid", as well as orders and regulations of the Ministry of Health, which regulate the professional activity of a psychiatrist in outpatient and inpatient care practice.

This discussion is very important because after a week the graduates of the chair, interns of the 2nd year of study, will begin their independent activity in health care institutions in different parts of Ukraine: Kyiv, Zaporozhye, Ternopil, Cherkassy, Chernihiv, Sumy and Zhytomyr areas.

During the training in our department, interns and students of other cycles repeatedly had an opportunity to take part in scientific and practical events organized by the department, which made it possible to improve  their theoretical knowledge

контакти

Кафедра психіатрії, психотерапії та медичної психології Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

04080, м. Київ, вул. Кирилівська (вул. Фрунзе) 103-А, корпус 7 (103K7 на мапах google), 2-й поверх

Тел. +38(044)468-36-11, +38(044)468-38-45

наш сайт: mentalhealth.org.ua

сайт-партнер про психофармакологію: psychopharmacology.com.ua

зв'яжіться з нами