меню

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ПРОГРАМА з нормативної навчальної дисципліни підготовки докторів філософії (PhD) в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) та заочною формами навчання за спеціалізацією 14.01.16 «Психіатрія»

 
 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ІМЕНІ  П. Л. ШУПИКА

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення вченої ради

Протокол_________№______

 

Голова вченої ради

академік НАМН України професор

________________Ю. В. Вороненко

  

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ПРОГРАМА

з нормативної навчальної дисципліни підготовки докторів філософії (PhD) в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) та заочною формами навчання за спеціалізацією 14.01.16«Психіатрія»

 

  Галузі знань:       22 Охорона здоров’я

Спеціальність:     222 Медицина

 

 Рівень освіти: третій (освітньо-науковий) рівень

Навчальна дисципліна за планом  ОНП: «Психіатрія»

Нормативна навчальна дисципліна із спеціальності, за якою аспірант (здобувач) проводить дослідження

Форма навчання: очна (денна, вечірня), заочна

Тривалість навчання: 12 кредитів, 360 годин

Кафедра: психіатрії, психотерапії та медичної психології

  

Київ – 2019

 

 ПОГОДЖЕНО

 ПОГОДЖЕНО

Рішення вченої ради терапевтичного факультету

Протокол__________ №_______

Рішення Комісії вченої ради з  наукової роботи

Протокол_________ №______

Голова вченої ради

доцент __________ С.В. Кушніренко 

Голова Комісії

професор___________ Н. О. Савичук

 

Навчальний план та програма нормативної навчальної дисципліни підготовки докторів філософії (PhD) в аспірантурі НМАПО імені П. Л. Шупика за спеціальністю: 222 Медицина: 14.01.16 - Психіатрія розроблені на підставі відповідної освітньо-наукової програми за третім освітньо-науковим рівнем, а також на підставі положень Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», нормативно-правових актів МОЗ України та МОН України, Статуту Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, затвердженого наказом МОЗ України від 06.08.2018 р. № 1453, Положення про організацію освітнього процесу в НМАПО імені П. Л. Шупика, затвердженого вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика (протокол № 10 від 12.10.2016 року), та інших нормативних актів науково-педагогічними працівниками кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології терапевтичного факультету НМАПО імені П. Л. Шупика; обговорені та схвалені на засіданні кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології  НМАПО імені П. Л. Шупика (протокол № 9 від 23 вересня 2019 р.); погоджені на засіданні вченої ради терапевтичного факультету НМАПО імені П. Л. Шупика (протокол № __ від ____________ 2019 р.).

 

РЕЦЕНЗЕНТИ:

 1. Мішиєв В.Д. - зав. каф. загальної, дитячої, судової психіатрії  і    наркології НМАПО ім. П.Л. Шупика, д. мед. н., професор

2. Харченко Є.М..

  

Навчальний план та програма погоджені Комісією вченої ради з наукової роботи

 «____»___________________2019 р.

 

СКЛАД ПРОЕКТНОЇ ГРУПИ 

№ п.п.

ПІБ

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада

Голова проектної групи

1.

Пилягіна Галина Яківна

доктор медичних наук

професор

завідувач кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології  НМАПО імені П.Л. Шупика

Члени проектної групи

2.

Уралова Людмила Тимофіївна

кандидат медичних наук

доцент

доцент кафедри кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології  НМАПО імені П.Л. Шупика

3.

Гончар Тимур Олексійович

кандидат медичних наук

-

доцент кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології  НМАПО імені П.Л. Шупика

4.

Чумак Станіслав Анатолійович

кандидат медичних наук

-

доцент кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології  НМАПО імені П.Л. Шупика

5.

Челядин Юлія Ярославівна

кандидат медичних наук

-

асистент кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології  НМАПО імені П.Л. Шупика

  

Обговорено і схвалено на засіданні кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології НМАПО імені П. Л. Шупика (протокол № 9 від 23 вересня 2019 р.).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

 

Навчальний план та програма підготовки аспірантів з нормативної навчальної дисципліни «Психіатрія»є нормативним документом, в якому визначено зміст навчання та встановлено вимоги щодо обсягу та рівня професійних компетентностей особи, яка є здобувачем освітньо-наукового ступеня доктора філософії у галузі охорони здоров’я за спеціальністю 222 Медицина: 14.01.16 - Психіатрія.

Мета. Вивчення нормативної навчальної дисципліни «Психіатрія»для здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії у галузі охорони здоров’я проводиться з метою формування нових та поглиблення існуючих у вказаних категорій слухачів загальнопрофесійних, спеціалізовано-професійних, дослідницьких та аналітичних медичних компетентностей, а також отримання ними нових актуальних теоретичних знань, вдосконалення практично-правових навичок і умінь, необхідних для професійної наукової діяльності аспірантів (здобувачів), зокрема належного вирішення завдань з виконання та оформлення результатів оригінальних наукових досліджень у сфері психіатрії, а також розв’язання комплексних проблем у професійній медичній діяльності, відповідно до постійно зростаючих вимог освітніх стандартів, вимог системи якості підготовки медичних кадрів, а також виходячи із актуальних проблем здійснення професійної медичної діяльності.

Вказана мета є складовою формування у аспірантів (здобувачів) інтегральної компетентності – здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної медичної діяльності, проводити оригінальне наукове дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі охороні здоров’я на основі глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних теоретичних або практичних знань та/або професійної практики.

Програма охоплює обсяг загальнопрофесійних та спеціалізовано-професійних (як теоретичних, так і практично-прикладних) медичних компетентностей (знань, вмінь і навичок), необхідних здобувачам освітньо-наукового ступеня доктора філософії у галузі охорони здоров’я, зокрема у її медичному секторі, для належного вирішення завдань з виконання та оформлення результатів оригінальних наукових досліджень у сфері психіатрії, а також розв’язання комплексних проблем у професійній медичній діяльності.

Програма побудована за системою блоків. Основними блоками є 12 змістових розділів програми навчальної дисципліни. Для полегшення орієнтації у програмі та впорядкування інформації, що міститься в ній, відповідні змістові елементи закодовано.

Навчальний план нормативної дисципліни визначає тривалість навчання, розподіл годин, відведених на вивчення розділів навчальної програми.

Для виконання даної програми навчальним планом передбачено традиційні види занять: лекції, семінарські та практичні заняття, самостійна робота. Теоретична підготовка передбачає відвідування лекцій та активну участь у семінарських заняттях. На практичних та семінарських заняттях слухачі навчальної дисципліни під керівництвом викладача опановують практичні навички з самостійного вирішення типових завдань з грамотним використанням належного понятійно-категоріального апарату; формують та вдосконалюють медичні компетентності із самостійної реалізації (дотримання, виконання, використання) окремих міжнародно-правових стандартів, положень чинного законодавства України та інструктивно-нормативних джерел професійної медичної діяльності, рекомендацій сучасних доктринальних та методичних джерел у сфері медичної наукової діяльності.

Навчальний план та програма підготовки аспірантів з нормативної навчальної дисципліни «Психіатрія»розрахована на 12 кредитів (360 год.), які розподілені за 12-ма змістовими розділами дисципліни. Співвідношення між аудиторною та самостійною роботою залежить від форми навчання аспірантів (здобувачів), а саме: очної денної, очної вечірньої, заочної, що враховується в навчальному плані дисципліни.

Вкзазана сукупність змістових включає освітню, наукову та практичну складові, охоплюючи увесь необхідний обсяг професійних компетентностей, що мають бути сформовані у аспірантів (здобувачів) за результатами вивчення даної навчальної дисципліни.

Під час розробки навчального плану та програми підготовки аспірантів з нормативної навчальної дисципліни «Психіатрія»враховано актуальні завдання з підвищення загальної якості освітнього процесу у системі післядипломної медичної освіти, зокрема:

- розширення можливостей доступу аспірантів (здобувачів) до якісної фахової освіти;

- врахування в процесі навчання індивідуальних потреб та можливостей аспірантів (здобувачів);

- вдосконалення аспірантами (здобувачами) навичок самостійної освітньої та наукової роботи;

- підвищення ефективності підготовки завдяки застосуванню сучасних інформаційних і комунікаційних засобів.

Навчальний план та програма навчальної дисципліни доповнені переліком компетентностей, якими мають оволодіти аспіранти (здобувачі) за результатами вивчення даної навчальної дисципліни, списком рекомендованих нормативно-правових та доктринальних джерел.

Для виконання даної програми передбачено наступні види навчальних занять: лекції, семінарські та практичні заняття, а також самостійну роботу аспірантів (здобувачів).

Для виявлення рівня компетентностей аспірантів (здобувачів), після кожного розділу програми проводиться проміжний контроль знань за рахунок годин, передбачених на семінарських заняттях.

Для контролю самостійної роботи аспірантів (здобувачів) та з врахуванням вимог щодо наукової складової підготовки здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії навчальною програмою і планом передбачається виконання аспірантами (здобувачами) самостійних проектів (рефератів, оглядів джерел, мультимедійних та інших презентацій тощо) з подальшим контролем їх виконання. Для визначення рівня засвоєння програми даної навчальної дисципліни передбачено підсумковий залік (2 години).

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

нормативної навчальної дисципліни «Психіатрія» підготовки докторів філософії (PhD) в аспірантурі (очна денна форма навчання)

 за спеціальністю 222 Медицина:  14.01.16 - Психіатрія

 

Тривалість: 12 кредитів (360 год.)

Мета навчання: формування нових та поглиблення існуючих у здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії загальнопрофесійних та спеціалізовано-професійних медичних компетентностей як складова формування інтегральної компетентності – здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної медичної діяльності, проводити оригінальне наукове дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі охороні здоров’я на основі глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних теоретичних або практичних знань та/або професійної практики.

Контингент слухачів: особи, які навчаються в аспірантурі за очною денною формою навчання.

 

Код розділу

Назва розділу

Кількість кредитів

Загальний обсяг

Кількість годин

аудиторних

Самостійна робота

Всього

Лекції

Семінари

Практичні

 

Психіатрія

12

360

320

64

80

176

40

01.

Основи соціальної гігієни та організації психіатричної допомоги

0,5

15

13

2

6

5

2

02.

Загальна психопатологія

0,5

15

11

2

6

3

4

03.

Методи дослідження психічно хворих

1

30

28

6

6

16

2

04.

Шизофренія. Класифікація, діагностика, лікування. Шизоафективний, шизотиповий та інші маячні розлади.

1

30

28

4

8

16

2

05.

Афективні розлади

1

30

28

6

6

16

2

06.

Органічні психічні розлади

2

60

52

10

12

30

8

07.

Психічні розлади дитячого та підліткового віку, порушення психологічного розвитку

1

30

26

6

6

14

4

08.

Розумова відсталість

1

30

29

5

6

16

3

09.

Невротичні, соматоформні і пов'язані зі стресом та фізіологічними порушеннями розлади

1

30

28

6

6

16

2

10.

Розлади особистості та поведінки у дорослих осіб

1

30

24

6

6

12

6

11.

Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин. Алкогольна залежність. Наркоманії та токсікоманії

1

30

29

5

6

16

3

12.

Основи клінічної психофармакології

1

30

28

6

6

16

2

РАЗОМ

12

360

320

64

80

176

40

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

нормативної навчальної дисципліни «Психіатрія» підготовки докторів філософії (PhD) в аспірантурі (очна вечірня форма навчання)

за спеціальністю 222 Медицина:  14.01.16 - Психіатрія

 

Тривалість: 12 кредитів (360 год.)

Мета навчання: формування нових та поглиблення існуючих у здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії загальнопрофесійних та спеціалізовано-професійних медичних компетентностей як складова формування інтегральної компетентності – здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної медичної діяльності, проводити оригінальне наукове дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі охороні здоров’я на основі глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних теоретичних або практичних знань та/або професійної практики.

Контингент слухачів: особи, які навчаються в аспірантурі за очною вечірньою формою навчання.

 

Код розділу

Назва розділу

Кількість кредитів

Загальний обсяг

Кількість годин

аудиторних

Самостійна робота

Всього

Лекції

Семінари

Практичні

 

Психіатрія

12

360

240

42

62

136

120

01.

Основи соціальної гігієни та організації психіатричної допомоги

0,5

15

13

2

6

5

2

02.

Загальна психопатологія

0,5

15

11

2

6

3

4

03.

Методи дослідження психічно хворих

1

30

28

6

6

16

2

04.

Шизофренія. Класифікація, діагностика, лікування. Шизоафективний, шизотиповий та інші маячні розлади.

1

30

28

4

8

16

2

05.

Афективні розлади

1

30

28

6

6

16

2

06.

Органічні психічні розлади

2

60

52

10

12

30

8

07.

Психічні розлади дитячого та підліткового віку, порушення психологічного розвитку

1

30

26

6

6

14

4

08.

Розумова відсталість

1

30

21

4

6

11

9

09.

Невротичні, соматоформні і пов'язані зі стресом та фізіологічними порушеннями розлади

1

30

28

6

6

16

2

10.

Розлади особистості та поведінки у дорослих осіб

1

30

24

6

6

12

6

11.

Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин. Алкогольна залежність. Наркоманії та токсікоманії

1

30

21

4

6

11

9

12.

Основи клінічної психофармакології

1

30

28

6

6

16

2

РАЗОМ

12

360

240

42

62

136

120

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

нормативної навчальної дисципліни «Психіатрія» підготовки докторів філософії (PhD) в аспірантурі (заочна форма навчання)

за спеціальністю 222 Медицина:  14.01.16 - Психіатрія

 

Тривалість: 12 кредитів (360 год.)

Мета навчання: формування нових та поглиблення існуючих у здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії загальнопрофесійних та спеціалізовано-професійних медичних компетентностей як складова формування інтегральної компетентності – здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної медичної діяльності, проводити оригінальне наукове дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі охороні здоров’я на основі глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних теоретичних або практичних знань та/або професійної практики.

Контингент слухачів: особи, які навчаються в аспірантурі за заочною формою навчання.

 

Код розділу

Назва розділу

Кількість кредитів

Загальний обсяг

Кількість годин

аудиторних

Самостійна робота

Всього

Лекції

Семінари

Практичні

 

Психіатрія

12

360

120

20

30

70

240

01.

Основи соціальної гігієни та організації психіатричної допомоги

0,5

15

2

-

2

-

13

02.

Епідеміологія психічних розладів та організація психіатричної допомоги

0,5

15

-

-

-

-

15

03.

Позалікарняна психіатрична допомога. Проміжні форми психіатричної допомоги.Стаціонарна психічна допомога

1

30

14

2

2

10

16

04.

Організація психіатричної допомоги дітям

1

30

10

2

2

6

20

05.

Санітарна статистика, економіка та управління установами психіатричної допомоги

1

30

12

2

2

8

18

06.

Основні поняття МКХ-10 та її застосування

2

60

18

2

4

12

42

07.

Лікарсько-трудова експертиза психічно хворих

1

30

8

2

2

4

22

08.

Військова експертиза психічно хворих

1

30

   11

3

4

4

19

09.

Судово-психіатрична експертиза психічно хворих

1

30

12

2

2

8

18

10.

Надання психіатричної допомоги в примусовому порядку

1

30

10

2

2

6

20

11.

Реабілітація психічно хворих

1

30

11

3

4

6

19

12.

Законодавство в психіатрії. Закон "Про психіатричну допомогу"

1

30

12

2

4

6

18

РАЗОМ

12

360

120

20

30

70

240

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

нормативної навчальної дисципліни «Психіатрія» підготовки докторів філософії (PhD) в аспірантурі

(очна денна, очна вечірня та заочна форми навчання)

за спеціальністю 222 Медицина:  14.01.16 - Психіатрія

 

Код розділу

Назва розділу

Перелік професійних компетентностей

01.

Основи соціальної гігієни та організації психіатричної допомоги

01.01.

Епідеміологія психічних розладів та організація психіатричної допомоги

Загальнопрофесійні компетенції

 • Компетентність виконувати оригінальні дослідження в медицині  та досягати наукових результатів, що створюють нові знання, із звертанням особливої уваги до актуальних задач/проблем та використанням новітніх наукових методів.
 • Здатність планувати проведення клінічного та експериментального дослідження, обирати сучасні методологічні підходи до оцінки результатів, здійснювати статистичний аналіз результатів.
 • Здатність здійснювати аналіз наукової літератури (вітчизняної та зарубіжної), створити та оформити огляд літератури (мета аналіз).
 • Здатність провести аналіз результатів наукових досліджень та оформити їх у вигляді наукової публікації/виступу українською та англійською мовами.

 Спеціалізовано-професійні компетенції

 • Здатність застосовувати знання фундаментальних основ, сучасних досліджень проблем і тенденцій  психіатрії у комплексному аналізі явищ і процесів, що виникають в Україні та інших країнах світу.
 • Здатність відокремлювати структурні елементи, які складають теоретичну та емпіричну основу системи знань зі спеціальності 222 Медицина («Психіатрія» 14.01.16)
 • Здатність до ведення медичної документації
 • Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я населення
 • Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров’я
 • Здатність до проведення експертизи працездатності пацієнтів із захворюваннями органів травлення

Дослідницькі компетентності

 • Володіння сучасними методами наукового дослідження, в тому числі пошуку інформації в літературі, розрізнення первинних і вторинних джерел, використання традиційних та  новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.
 • Здатність до використання сучасного наукового обладнання та інноваційних технологій у галузі гастроентерології.
 • Компетентність інтерпретувати результати експериментів та брати участь у дискусіях із досвідченими науковцями стосовно наукового значення та потенційних наслідків отриманих результатів.
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Аналітичні компетентності

 • Здатність проводити науковий аналіз результатів досліджень і використовувати їх в практичній діяльності
 • Здатність осмислення своїх власних припущень  та перевірки зроблених іншими припущень, які вважаються доведеними у галузі медицини.
 • Здатність до формулювання ідей концепції в результаті читання, дослідження, обговорення і мозкового штурму у високо спеціалізованій, присвяченій певній темі роботі академічного або професійного спрямування.
 • Здатність до виявлення зв’язків між сучасними концепціями медичної науки, наведення доказів та/або інших аргументів, що спростовують ці докази.
 • Здатність до включення нових висновків в існуючі знання щодо використання засобів діагностики, профілактики та лікування у різних груп населення.

01.02.

Позалікарняна психіатрична допомога. Проміжні форми психіатричної допомоги.Стаціонарна психічна допомога

01.03.

Організація психіатричної допомоги дітям

01.04.

Санітарна статистика, економіка та управління установами психіатричної допомоги

01.05.

Основні поняття МКХ-10 та її застосування

01.06.

Лікарсько-трудова експертиза психічно хворих

01.07.

Військова експертиза психічно хворих

01.08.

Судово-психіатрична експертиза психічно хворих

01.09.

Надання психіатричної допомоги в примусовому порядку

01.10.

Реабілітація психічно хворих

01.11.

Законодавство в психіатрії. Закон "Про психіатричну допомогу"

01.12.

Етика і деонтології в психіатрії

 

 

02.

Загальна психопатологія

02.01.

Сучасний стан проблеми та класифікація психопатологічних синдромів. Астенічний синдром

Загальнопрофесійні компетенції

 • Компетентність виконувати психопатологічне дослідження в медицині  та досягати наукових результатів, що створюють нові знання, із звертанням особливої уваги до актуальних задач/проблем та використанням новітніх наукових методів.
 • Здатність планувати проведення клінічного та експериментального дослідження, обирати сучасні методологічні підходи до оцінки результатів, здійснювати статистичний аналіз результатів.
 • Здатність здійснювати аналіз наукової літератури (вітчизняної та зарубіжної), створити та оформити огляд літератури (мета аналіз).
 • Здатність провести аналіз результатів наукових досліджень та оформити їх у вигляді наукової публікації/виступу українською та англійською мовами.

 Спеціалізовано-професійні компетенції

 • Здатність застосовувати знання фундаментальних основ, сучасних досліджень проблем і тенденцій  гастроентерології у комплексному аналізі явищ і процесів, що виникають в Україні та інших країнах світу.
 • Здатність відокремлювати структурні елементи, які складають теоретичну та емпіричну основу системи знань зі спеціальності 222 Медицина («Психіатрія» 14.01.16)
 • Здатність до узагальнення інформації стосовно психічної патології.
 • Знання організації психічної сфери людини та принципи її функціонування, клінічні прояви окремих психічних та поведінкових розладів, індивідуальні вікові особливості психічних функцій.

Дослідницькі компетентності

 • Володіння сучасними методами наукового дослідження, в тому числі пошуку інформації в літературі, розрізнення первинних і вторинних джерел, використання традиційних та  новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.
 • Здатність до використання сучасного наукового обладнання та інноваційних технологій у галузі психіатрії.
 • Компетентність інтерпретувати результати експериментів та брати участь у дискусіях із досвідченими науковцями стосовно наукового значення та потенційних наслідків отриманих результатів.
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Аналітичні компетентності

 • Здатність проводити науковий аналіз результатів досліджень і використовувати їх в практичній діяльності
 • Здатність осмислення своїх власних припущень  та перевірки зроблених іншими припущень, які вважаються доведеними у галузі медицини.
 • Здатність до формулювання ідей концепції в результаті читання, дослідження, обговорення і мозкового штурму у високо спеціалізованій, присвяченій певній темі роботі академічного або професійного спрямування.
 • Здатність до виявлення зв’язків між сучасними концепціями медичної науки, наведення доказів та/або інших аргументів, що спростовують ці докази.
 • Здатність до включення нових висновків в існуючі знання щодо використання засобів діагностики, профілактики та лікування у різних груп населення.

02.02.

Афективні синдроми

02.03.

Неврозоподібні синдроми

02.04.

Маячні та галюцинаторні синдроми

02.05.

Кататонічний синдром

02.06.

Синдроми затьмарення свідомості

02.07.

Судорожний синдром

02.08.

Амнестичні синдроми

02.09.

Синдроми недоумства

 

 

 

 

03.

Методи дослідження психічно хворих

03.01.

Клініко-психологічне дослідження

Загальнопрофесійні компетенції

 • Компетентність виконувати оригінальні дослідження в медицині  та досягати наукових результатів, що створюють нові знання, із звертанням особливої уваги до актуальних задач/проблем та використанням новітніх наукових методів.
 • Здатність планувати проведення клінічного та експериментального дослідження, обирати сучасні методологічні підходи до оцінки результатів, здійснювати статистичний аналіз результатів.
 • Здатність здійснювати аналіз наукової літератури (вітчизняної та зарубіжної), створити та оформити огляд літератури (мета аналіз).
 • Здатність провести аналіз результатів наукових досліджень та оформити їх у вигляді наукової публікації/виступу українською та англійською мовами.

 Спеціалізовано-професійні компетенції

 • Здатність застосовувати знання фундаментальних основ, сучасних досліджень проблем і тенденцій  психіатрії у комплексному аналізі явищ і процесів, що виникають в Україні та інших країнах світу.
 • Здатність відокремлювати структурні елементи, які складають теоретичну та емпіричну основу системи знань зі спеціальності 222 Медицина («Психіатрія» 14.01.16)
 • Здатність до проведення клінічного дослідження психічних функцій, інтерпретувати його результати у вигляді формування  синдромального та нозологічного діагнозів.
 • Здатність інтерпретувати результати функціональних методів діагностики, лабораторних та інструментальних методів дослідження.
 • Здатність виконувати медичні маніпуляції.

Дослідницькі компетентності

 • Володіння сучасними методами наукового дослідження, в тому числі пошуку інформації в літературі, розрізнення первинних і вторинних джерел, використання традиційних та  новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.
 • Здатність до використання сучасного наукового обладнання та інноваційних технологій у галузі психіатрії.
 • Компетентність інтерпретувати результати експериментів та брати участь у дискусіях із досвідченими науковцями стосовно наукового значення та потенційних наслідків отриманих результатів.
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Аналітичні компетентності

 • Здатність проводити науковий аналіз результатів досліджень і використовувати їх в практичній діяльності
 • Здатність осмислення своїх власних припущень  та перевірки зроблених іншими припущень, які вважаються доведеними у галузі медицини.
 • Здатність до формулювання ідей концепції в результаті читання, дослідження, обговорення і мозкового штурму у високо спеціалізованій, присвяченій певній темі роботі академічного або професійного спрямування.
 • Здатність до виявлення зв’язків між сучасними концепціями медичної науки, наведення доказів та/або інших аргументів, що спростовують ці докази.
 • Здатність до включення нових висновків в існуючі знання щодо використання засобів діагностики, профілактики та лікування у різних груп населення.

03.02.

Основні методи експериментально-психологічного дослідження психічно хворих

03.03.

Лабораторні, генетичні і морфологічні методи дослідження.

03.04.

Рентгенологічні методи обстеження: краніографія, пневмоенцефалографія, ангіографія.

03.05.

Оформлення здобутих даних в клінічній історії хвороби (анамнез)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.

Шизофренія. Класифікація, діагностика, лікування. Шизоафективний, шизотиповий та інші маячні розлади.

      04.01

 

04.02

 

04.03

04.04

 

04.05

Сучасний стан проблеми, вчення про шизофренію. Клінічні прояви шизофренії

Форми перебігу шизофренії та її вікові особливості у дітей та підлітків.

Терапія шизофренії.

Шизоафективний розлад. Шизотиповий та інші маячні розлади

Експертиза хворих на шизофренію: трудова, військова, судово-психіатрична

 

Загальнопрофесійні компетенції

 • Компетентність виконувати оригінальні дослідження в медицині  та досягати наукових результатів, що створюють нові знання, із звертанням особливої уваги до актуальних задач/проблем та використанням новітніх наукових методів.
 • Здатність планувати проведення клінічного та експериментального дослідження, обирати сучасні методологічні підходи до оцінки результатів, здійснювати статистичний аналіз результатів.
 • Здатність здійснювати аналіз наукової літератури (вітчизняної та зарубіжної), створити та оформити огляд літератури (мета аналіз).
 • Здатність провести аналіз результатів наукових досліджень та оформити їх у вигляді наукової публікації/виступу українською та англійською мовами.

 Спеціалізовано-професійні компетенції

 • Здатність застосовувати знання фундаментальних основ, сучасних досліджень проблем і тенденцій  психіатрії у комплексному аналізі явищ і процесів, що виникають в Україні та інших країнах світу.
 • Здатність відокремлювати структурні елементи, які складають теоретичну та емпіричну основу системи знань зі спеціальності 222 Медицина («Психіатрія» 14.01.16).
 • Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику психопатологічних синдромів.
 • Вміти призначати лікування при психопатологічних синдромах в рамках психічних захворювань , оцінювати ефективність терапії, проводити корегувальні дії та вести динамічне спостереження за пацієнтом.

Дослідницькі компетентності

 • Володіння сучасними методами наукового дослідження, в тому числі пошуку інформації в літературі, розрізнення первинних і вторинних джерел, використання традиційних та  новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.
 • Здатність до використання сучасного наукового обладнання та інноваційних технологій у галузі психіатрії.
 • Компетентність інтерпретувати результати експериментів та брати участь у дискусіях із досвідченими науковцями стосовно наукового значення та потенційних наслідків отриманих результатів.
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Аналітичні компетентності

 • Здатність проводити науковий аналіз результатів досліджень і використовувати їх в практичній діяльності
 • Здатність осмислення своїх власних припущень  та перевірки зроблених іншими припущень, які вважаються доведеними у галузі медицини.
 • Здатність до формулювання ідей концепції в результаті читання, дослідження, обговорення і мозкового штурму у високо спеціалізованій, присвяченій певній темі роботі академічного або професійного спрямування.
 • Здатність до виявлення зв’язків між сучасними концепціями медичної науки, наведення доказів та/або інших аргументів, що спростовують ці докази.
 • Здатність до включення нових висновків в існуючі знання щодо використання засобів діагностики, профілактики та лікування у різних груп населення.

05..

Афективні розлади

 

05.01.

Сучасний стан вчення про афективні психози. Клінічна картина афективних розладів

Загальнопрофесійні компетенції

 • Компетентність виконувати оригінальні дослідження в медицині  та досягати наукових результатів, що створюють нові знання, із звертанням особливої уваги до актуальних задач/проблем та використанням новітніх наукових методів.
 • Здатність планувати проведення клінічного та експериментального дослідження, обирати сучасні методологічні підходи до оцінки результатів, здійснювати статистичний аналіз результатів.
 • Здатність здійснювати аналіз наукової літератури (вітчизняної та зарубіжної), створити та оформити огляд літератури (мета аналіз).
 • Здатність провести аналіз результатів наукових досліджень та оформити їх у вигляді наукової публікації/виступу українською та англійською мовами.

 

 Спеціалізовано-професійні компетенції

 • Здатність застосовувати знання фундаментальних основ, сучасних досліджень проблем і тенденцій  психіатрії у комплексному аналізі явищ і процесів, що виникають в Україні та інших країнах світу.
 • Здатність відокремлювати структурні елементи, які складають теоретичну та емпіричну основу системи знань зі спеціальності 222 Медицина («Психіатрія» 14.01.16)
 • Вміти діагностувати та проводити диференційну афективних розладів в межах захворювань психотичного та непсихотичного рівня.
 • Вміти призначати лікування при афективних розладах, оцінювати ефективність терапії, проводити корегувальні дії та вести динамічне спостереження за пацієнтом.

Дослідницькі компетентності

 • Володіння сучасними методами наукового дослідження, в тому числі пошуку інформації в літературі, розрізнення первинних і вторинних джерел, використання традиційних та  новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.
 • Здатність до використання сучасного наукового обладнання та інноваційних технологій у галузі психіатрії.
 • Компетентність інтерпретувати результати експериментів та брати участь у дискусіях із досвідченими науковцями стосовно наукового значення та потенційних наслідків отриманих результатів.
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Аналітичні компетентності

 • Здатність проводити науковий аналіз результатів досліджень і використовувати їх в практичній діяльності
 • Здатність осмислення своїх власних припущень  та перевірки зроблених іншими припущень, які вважаються доведеними у галузі медицини.
 • Здатність до формулювання ідей концепції в результаті читання, дослідження, обговорення і мозкового штурму у високо спеціалізованій, присвяченій певній темі роботі академічного або професійного спрямування.
 • Здатність до виявлення зв’язків між сучасними концепціями медичної науки, наведення доказів та/або інших аргументів, що спростовують ці докази.

Здатність до включення нових висновків в існуючі знання щодо використання засобів діагностики, профілактики та лікування у різних груп населення.

05.02.

Варіанти протікання афективних розладів, поняття про епізод, циркулярність, моно-та біполярність

05.03.

Клінічна картина циклотимії

05.04.

Основні варіанти депресій

05.05.

Проблеми суїцидології. Профілактика суїцидів

05.06.

Терапія афективних психозів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 06.

Органічні психічні розлади

Загальнопрофесійні компетенції

 • Компетентність виконувати оригінальні дослідження в медицині  та досягати наукових результатів, що створюють нові знання, із звертанням особливої уваги до актуальних задач/проблем та використанням новітніх наукових методів.
 • Здатність планувати проведення клінічного та експериментального дослідження, обирати сучасні методологічні підходи до оцінки результатів, здійснювати статистичний аналіз результатів.
 • Здатність здійснювати аналіз наукової літератури (вітчизняної та зарубіжної), створити та оформити огляд літератури (мета аналіз).
 • Здатність провести аналіз результатів наукових досліджень та оформити їх у вигляді наукової публікації/виступу українською та англійською мовами.

 Спеціалізовано-професійні компетенції

 • Здатність застосовувати знання фундаментальних основ, сучасних досліджень проблем і тенденцій  психіатрії у комплексному аналізі явищ і процесів, що виникають в Україні та інших країнах світу.
 • Здатність відокремлювати структурні елементи, які складають теоретичну та емпіричну основу системи знань зі спеціальності 222 Медицина («Психіатрія» 14.01.16)
 • Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику органічних психічних розладів.
 • Вміти призначати лікування при органічних психічних захворюваннях, оцінювати ефективність терапії, проводити корегувальні дії та вести динамічне спостереження за пацієнтом.

Дослідницькі компетентності

 • Володіння сучасними методами наукового дослідження, в тому числі пошуку інформації в літературі, розрізнення первинних і вторинних джерел, використання традиційних та  новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.
 • Здатність до використання сучасного наукового обладнання та інноваційних технологій у галузі психіатрії.
 • Компетентність інтерпретувати результати експериментів та брати участь у дискусіях із досвідченими науковцями стосовно наукового значення та потенційних наслідків отриманих результатів.
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Аналітичні компетентності

 • Здатність проводити науковий аналіз результатів досліджень і використовувати їх в практичній діяльності
 • Здатність осмислення своїх власних припущень  та перевірки зроблених іншими припущень, які вважаються доведеними у галузі медицини.
 • Здатність до формулювання ідей концепції в результаті читання, дослідження, обговорення і мозкового штурму у високо спеціалізованій, присвяченій певній темі роботі академічного або професійного спрямування.
 • Здатність до виявлення зв’язків між сучасними концепціями медичної науки, наведення доказів та/або інших аргументів, що спростовують ці докази.

Здатність до включення нових висновків в існуючі знання щодо використання засобів діагностики, профілактики та лікування у різних груп населення.

06.01.

Симптоматичні психози

06.01.01

Сучасний стан вчення про симптоматичні психози. Класифікація. Клініка. Психічні розлади при окремих соматичних захворюваннях. Основні принципи лікування гострих, протрагованних симптоматичних психозів та органічного психосиндрому

06.01.02.

Трудова, військова, судово-психіатрична експертиза хворих на симптоматичні психічні розлади та органічний психосиндром

06.02.

Психічні розлади при ендокринних захворюваннях

06.02.01.

Сучасний стан вчення про ендокринопатії. Загальні закономірності розвитку психічних порушень при ендокринних захворюваннях. Клініка психічних порушень: ендокринний психосиндром, гострі та протраговані психози.

06.02.02.

Особливості психічних порушень при окремих ендокринних захворюваннях. Лікування психічних порушень при ендокринних захворюваннях

06.02.03.

Трудова, військова, судово-психіатрична експертиза хворих з психічними порушеннями при ендокринних захворюваннях

06.03.

Психічні розлади при черепно-мозкових травмах

06.03.01.

Загальна характеристика травматичних уражень головного мозку і класифікація черепно-мозкових травм. Клініка психічних розладів у гострому періоді комоцій та контузій головного мозку.

06.03.02.

Відкриті травми головного мозку. Баротравма, психічні розлади у гострому періоді. Електротравма

06.03.03.

Психічні розлади у віддаленому періоді черепно-мозкових травм (травматична хвороба).

06.03.04.

Періодичні органічні (травматичні) психози. Лікування психічних розладів у гострому періоді черепно-мозкових травм і лікування травматичної хвороби.

06.03.05.

Трудова, військова, судово-психіатрична експертиза хворих з психічними розладами при черепно-мозковій травмі

06.04.

Психічні порушення при сифілітичних ураженнях головного мозку

06.04.01.

Загальна характеристика нейросифілісу. Етіологія, патогенез, паталогічна анатомія Клініка сифілісу головного мозку. Менінгітні, судинні, гумозні форми сифілісу головного мозку

06.04.02.

Прирожденний сифіліс головного мозку. Діагностика і диференційна діагностика сифілісу головного мозку. Неврологічні, соматичні і серологічні дані в діагностиці сифілісу головного мозку

06.04.03.

Лікування сифілісу головного мозку. Діагностика прогресивного паралічу Лікування прогресивного паралічу. Трудова, військова, судово-психіатрична експертиза при нейросифілісі

06.05.

Психічні розлади при пухлинах головного мозку

06.05.01.

Клініка психічних розладів при пухлинах головного мозку. Параклінічні дані при пухлинах головного мозку

06.05.02.

Діагностика і диференційна діагностика психічних порушень при пухлинах головного мозку. Лікування

06.06.

Принципи діагностики, лікування й експертизи психічних розладів при енцефалітах

06.06.01.

Психічні розлади при енцефалітах. Класифікація форм енцефалітів та їх клініка. Епідемічний енцефаліт. Клініка гострої і хронічної (паркінсонічної) стадії

06.06.02.

Лікування психічних розладів у гострій і хронічній стадіях епідемічного енцефаліту. Клініка і лікування психічних порушень при кліщовому (весінньо-літньому) і комариному (літньо-осінньому) енцефалітах.

06.06.03.

Енцефаліти, що виникають внаслідок інфекційних захворювань

06.06.04.

Реабілітація, трудова, військова, судово-психіатрична експертиза хворих на енцефаліт

06.07.

Психози та деменції пресенільного періоду

06.07.01.

Сучасний стан проблеми психозів та деменції пресенільного періоду. Клінічна картина та перебіг. Диференційний діагноз

06.07.02.

Лікування. Реабілітація і трудова експертиза. Військова і судово-психіатрична експертиза при психозах та деменціях пресенільного періоду.

06.08.

Психічні розлади при судинних захворюваннях головного мозку

06.08.01.

Клініка психічних порушень при атеросклерозі головного мозку

06.08.02.

Клініка психічних порушень при гіпертонічній хворобі і гіпотонічних станах

06.08.03.

Клініка психічних порушень при церебральному тромбангіїті. Лікування психічних порушень при судинних захворюваннях головного мозку

06.08.04.

Трудова, військова, судово-психіатрична експертиза хворих з судинними захворюваннями головного мозку

06.09.

Психічні розлади при атрофічних захворюваннях головного мозку

06.09.01.

Сучасний стан проблеми психічних розладів при атрофічних процесах головного мозку. Етіологія, патогенез та морфологія. Класифікація. Хвороба Альцгеймера. Клініка. Загальна характеристика протікання хвороби Альцгеймера

06.09.02.

Хвороба Піка. Клінічні прояви та характеристика перебігу. Хорея Гентінгтона. Клінічні прояви та варіанти перебігу хвороби

06.09.03.

Діагностика і диференціальна діагностика атрофічних захворювань головного мозку Лікування психічних розладів при атрофічних процесах головного мозку. Трудова, військова, судово-психіатрична експертиза .

06.10.

Епілепсія

06.10.01.

Сучаcний стан проблеми епілепсії. Етіологія та патогенез епілепсії

06.10.02.

Клінічні прояви епілепсії: епілептичні пароксизми, епілептичні психози, епілептичні зміни особистості та епілептичне недоумство

06.10.03.

Протікання епілепсії. Основні клінічні форми епілепсії

06.10.04.

Особливості епілепсії залежно від віку

06.10.05.

Лікування епілепсії

06.10.06.

Експертиза хворих на епілепсію: трудова, військова, судово-психіатрична

 07..

Психічні розлади дитячого та підліткового віку, порушення психологічного розвитку

Загальнопрофесійні компетенції

 • Компетентність виконувати оригінальні дослідження в медицині  та досягати наукових результатів, що створюють нові знання, із звертанням особливої уваги до актуальних задач/проблем та використанням новітніх наукових методів.
 • Здатність планувати проведення клінічного та експериментального дослідження, обирати сучасні методологічні підходи до оцінки результатів, здійснювати статистичний аналіз результатів.
 • Здатність здійснювати аналіз наукової літератури (вітчизняної та зарубіжної), створити та оформити огляд літератури (мета аналіз).
 • Здатність провести аналіз результатів наукових досліджень та оформити їх у вигляді наукової публікації/виступу українською та англійською мовами.

 Спеціалізовано-професійні компетенції

 • Здатність застосовувати знання фундаментальних основ, сучасних досліджень проблем і тенденцій  психіатрії у комплексному аналізі явищ і процесів, що виникають в Україні та інших країнах світу.
 • Здатність відокремлювати структурні елементи, які складають теоретичну та емпіричну основу системи знань зі спеціальності 222 Медицина («Психіатрія» 14.01.16)
 • Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику психічних розладів дитячого та підліткового віку.
 • Вміти призначати лікування при психічних захворюваннях дитячого та підліткового віку, оцінювати ефективність терапії, проводити корегувальні дії та вести динамічне спостереження за пацієнтом.

Дослідницькі компетентності

 • Володіння сучасними методами наукового дослідження, в тому числі пошуку інформації в літературі, розрізнення первинних і вторинних джерел, використання традиційних та  новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.
 • Здатність до використання сучасного наукового обладнання та інноваційних технологій у галузі психіатрії.
 • Компетентність інтерпретувати результати експериментів та брати участь у дискусіях із досвідченими науковцями стосовно наукового значення та потенційних наслідків отриманих результатів.
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Аналітичні компетентності

 • Здатність проводити науковий аналіз результатів досліджень і використовувати їх в практичній діяльності
 • Здатність осмислення своїх власних припущень  та перевірки зроблених іншими припущень, які вважаються доведеними у галузі медицини.
 • Здатність до формулювання ідей концепції в результаті читання, дослідження, обговорення і мозкового штурму у високо спеціалізованій, присвяченій певній темі роботі академічного або професійного спрямування.
 • Здатність до виявлення зв’язків між сучасними концепціями медичної науки, наведення доказів та/або інших аргументів, що спростовують ці докази.

Здатність до включення нових висновків в існуючі знання щодо використання засобів діагностики, профілактики та лікування у різних груп населення.

07.01.

Поведінкові та емоційні розлади, що зазвичай розпочинаються у дитячому та підлітковому віці. Розлади соціального функціонування та інші поведінкові та емоційні розлади дитячого і підліткового віку.

07.02.

Раній дитячий аутизм та синдроми РДА. Специфічні розлади мови, шкільних навичок.

07.03.

Гіперкінетичні та поведінкові розлади

07.04.

Тикозні розлади (синдром де ля Туретта).

08..

Розумова відсталість

Загальнопрофесійні компетенції

 • Компетентність виконувати оригінальні дослідження в медицині  та досягати наукових результатів, що створюють нові знання, із звертанням особливої уваги до актуальних задач/проблем та використанням новітніх наукових методів.
 • Здатність планувати проведення клінічного та експериментального дослідження, обирати сучасні методологічні підходи до оцінки результатів, здійснювати статистичний аналіз результатів.
 • Здатність здійснювати аналіз наукової літератури (вітчизняної та зарубіжної), створити та оформити огляд літератури (мета аналіз).
 • Здатність провести аналіз результатів наукових досліджень та оформити їх у вигляді наукової публікації/виступу українською та англійською мовами.

 Спеціалізовано-професійні компетенції

 • Здатність застосовувати знання фундаментальних основ, сучасних досліджень проблем і тенденцій  психіатрії у комплексному аналізі явищ і процесів, що виникають в Україні та інших країнах світу.
 • Здатність відокремлювати структурні елементи, які складають теоретичну та емпіричну основу системи знань зі спеціальності 222 Медицина («Психіатрія» 14.01.16)
 • Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику розумової відсталості.
 • Вміти призначати лікування при розумовій відсталості, оцінювати ефективність терапії, проводити корегувальні дії та вести динамічне спостереження за пацієнтом.

Дослідницькі компетентності

 • Володіння сучасними методами наукового дослідження, в тому числі пошуку інформації в літературі, розрізнення первинних і вторинних джерел, використання традиційних та  новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.
 • Здатність до використання сучасного наукового обладнання та інноваційних технологій у галузі психіатрії.
 • Компетентність інтерпретувати результати експериментів та брати участь у дискусіях із досвідченими науковцями стосовно наукового значення та потенційних наслідків отриманих результатів.
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Аналітичні компетентності

 • Здатність проводити науковий аналіз результатів досліджень і використовувати їх в практичній діяльності
 • Здатність осмислення своїх власних припущень  та перевірки зроблених іншими припущень, які вважаються доведеними у галузі медицини.
 • Здатність до формулювання ідей концепції в результаті читання, дослідження, обговорення і мозкового штурму у високо спеціалізованій, присвяченій певній темі роботі академічного або професійного спрямування.
 • Здатність до виявлення зв’язків між сучасними концепціями медичної науки, наведення доказів та/або інших аргументів, що спростовують ці докази.

Здатність до включення нових висновків в існуючі знання щодо використання засобів діагностики, профілактики та лікування у різних груп населення.

08.01.

Сучасний стан вчення про розумову відсталість. Епідеміологія, загальна клінічна характеристика. Класифікація розумової відсталості до МКХ-10. Ензимопатичні форми розумової відсталості (фенілкетонурія, пуриноз тощо). Клініка, діагностика. Хромосомні форми (хвороба Дауна, істинна мікроцефалія, синдром Шершевського-Тернера, хвороба Клайнфельтера). Клініка, діагностика

08.02.

Ксеродермічні форми: невоїдна, іхтіоз. Клініка, діагностика Дизостозичні форми: синдроми Марфана, хвороба Крузона. Клініка, діагностика. Розумова відсталість, що зумовлені внутрішньоутробним ураженням плоду -ембіо- і фенопатії (вірусні інфекції, резус-несумісність, токсоплазмоз, лістеріоз, природжений сифіліс). Розумова відсталість, що зумовлена пери- і постнатальними шкідливостями

08.03.

Психози при розумовій відсталості. Клінічні прояви. Основні принципи лікування, профілактики і експертизи розумової відсталості

 09.

Невротичні, соматоформні і пов'язані зі стресом та фізіологічними порушеннями розлади

Загальнопрофесійні компетенції

 • Компетентність виконувати оригінальні дослідження в медицині  та досягати наукових результатів, що створюють нові знання, із звертанням особливої уваги до актуальних задач/проблем та використанням новітніх наукових методів.
 • Здатність планувати проведення клінічного та експериментального дослідження, обирати сучасні методологічні підходи до оцінки результатів, здійснювати статистичний аналіз результатів.
 • Здатність здійснювати аналіз наукової літератури (вітчизняної та зарубіжної), створити та оформити огляд літератури (мета аналіз).
 • Здатність провести аналіз результатів наукових досліджень та оформити їх у вигляді наукової публікації/виступу українською та англійською мовами.

 Спеціалізовано-професійні компетенції

 • Здатність застосовувати знання фундаментальних основ, сучасних досліджень проблем і тенденцій  психіатрії у комплексному аналізі явищ і процесів, що виникають в Україні та інших країнах світу.
 • Здатність відокремлювати структурні елементи, які складають теоретичну та емпіричну основу системи знань зі спеціальності 222 Медицина («Психіатрія» 14.01.16)
 • Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику невротичних, соматоформних і пов»язаних зі стресом та фізіологічними порушеннями розладів
 • Вміти призначати лікування при невротичних, соматоформних і пов»язаних зі стресом та фізіологічними порушеннями розладів оцінювати ефективність терапії, проводити корегувальні дії та вести динамічне спостереження за пацієнтом.

Дослідницькі компетентності

 • Володіння сучасними методами наукового дослідження, в тому числі пошуку інформації в літературі, розрізнення первинних і вторинних джерел, використання традиційних та  новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.
 • Здатність до використання сучасного наукового обладнання та інноваційних технологій у галузі психіатрії.
 • Компетентність інтерпретувати результати експериментів та брати участь у дискусіях із досвідченими науковцями стосовно наукового значення та потенційних наслідків отриманих результатів.
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Аналітичні компетентності

 • Здатність проводити науковий аналіз результатів досліджень і використовувати їх в практичній діяльності
 • Здатність осмислення своїх власних припущень  та перевірки зроблених іншими припущень, які вважаються доведеними у галузі медицини.
 • Здатність до формулювання ідей концепції в результаті читання, дослідження, обговорення і мозкового штурму у високо спеціалізованій, присвяченій певній темі роботі академічного або професійного спрямування.
 • Здатність до виявлення зв’язків між сучасними концепціями медичної науки, наведення доказів та/або інших аргументів, що спростовують ці докази.

Здатність до включення нових висновків в існуючі знання щодо використання засобів діагностики, профілактики та лікування у різних груп населення.

09.01.

Психогенії, психогенні реакції і психози. Класифікація, клінічні проявлення. Діагностика, лікування

09.02.

Невротичні, пов’язані зі стресом та соматоформні розлади. Епідеміологія, етіологія, патогенез. Класифікація. Клінічні прояви та перебіг

9.03.

Лікування та експертиза при невротичних, пов’язаних зі стресом та соматоформних розладах

 10.

Розлади особистості та поведінки у дорослих осіб

Загальнопрофесійні компетенції

 • Компетентність виконувати оригінальні дослідження в медицині  та досягати наукових результатів, що створюють нові знання, із звертанням особливої уваги до актуальних задач/проблем та використанням новітніх наукових методів.
 • Здатність планувати проведення клінічного та експериментального дослідження, обирати сучасні методологічні підходи до оцінки результатів, здійснювати статистичний аналіз результатів.
 • Здатність здійснювати аналіз наукової літератури (вітчизняної та зарубіжної), створити та оформити огляд літератури (мета аналіз).
 • Здатність провести аналіз результатів наукових досліджень та оформити їх у вигляді наукової публікації/виступу українською та англійською мовами.

 Спеціалізовано-професійні компетенції

 • Здатність застосовувати знання фундаментальних основ, сучасних досліджень проблем і тенденцій  психіатрії у комплексному аналізі явищ і процесів, що виникають в Україні та інших країнах світу.
 • Здатність відокремлювати структурні елементи, які складають теоретичну та емпіричну основу системи знань зі спеціальності 222 Медицина («Психіатрія» 14.01.16)
 • Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику розладів особистості та поведінки у дорослих осіб.

Дослідницькі компетентності

 • Володіння сучасними методами наукового дослідження, в тому числі пошуку інформації в літературі, розрізнення первинних і вторинних джерел, використання традиційних та  новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.
 • Здатність до використання сучасного наукового обладнання та інноваційних технологій у галузі психіатрії.
 • Компетентність інтерпретувати результати експериментів та брати участь у дискусіях із досвідченими науковцями стосовно наукового значення та потенційних наслідків отриманих результатів.
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Аналітичні компетентності

 • Здатність проводити науковий аналіз результатів досліджень і використовувати їх в практичній діяльності
 • Здатність осмислення своїх власних припущень  та перевірки зроблених іншими припущень, які вважаються доведеними у галузі медицини.
 • Здатність до формулювання ідей концепції в результаті читання, дослідження, обговорення і мозкового штурму у високо спеціалізованій, присвяченій певній темі роботі академічного або професійного спрямування.
 • Здатність до виявлення зв’язків між сучасними концепціями медичної науки, наведення доказів та/або інших аргументів, що спростовують ці докази.

Здатність до включення нових висновків в існуючі знання щодо використання засобів діагностики, профілактики та лікування у різних груп населення.

10.01.

Розлади особистості. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клінічні варіанти. Закономірності перебігу. Діагностика. Диференційна діагностика. Патологічний розвиток особистості.

10.02.

Основні питання профілактики, лікування та експертизи розладів особистості і патологічного розвитку особистості

     11

Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин. Алкогольна залежність. Наркоманії та токсікоманії

Загальнопрофесійні компетенції

 • Компетентність виконувати оригінальні дослідження в медицині  та досягати наукових результатів, що створюють нові знання, із звертанням особливої уваги до актуальних задач/проблем та використанням новітніх наукових методів.
 • Здатність планувати проведення клінічного та експериментального дослідження, обирати сучасні методологічні підходи до оцінки результатів, здійснювати статистичний аналіз результатів.
 • Здатність здійснювати аналіз наукової літератури (вітчизняної та зарубіжної), створити та оформити огляд літератури (мета аналіз).
 • Здатність провести аналіз результатів наукових досліджень та оформити їх у вигляді наукової публікації/виступу українською та англійською мовами.

 Спеціалізовано-професійні компетенції

 • Здатність застосовувати знання фундаментальних основ, сучасних досліджень проблем і тенденцій  психіатрії у комплексному аналізі явищ і процесів, що виникають в Україні та інших країнах світу.
 • Здатність відокремлювати структурні елементи, які складають теоретичну та емпіричну основу системи знань зі спеціальності 222 Медицина («Психіатрія» 14.01.16)
 • Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання психоактивних речовин, алкогольної залежності, наркоманії та токсикоманії.
 • Здатність до визначення тактики надання медичної допомоги при невідкладних станах у психіатрії.
 • Мати навички надання екстреної медичної допомоги пацієнтам психіатричного  профілю.

Дослідницькі компетентності

 • Володіння сучасними методами наукового дослідження, в тому числі пошуку інформації в літературі, розрізнення первинних і вторинних джерел, використання традиційних та  новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.
 • Здатність до використання сучасного наукового обладнання та інноваційних технологій у галузі психіатрії.
 • Компетентність інтерпретувати результати експериментів та брати участь у дискусіях із досвідченими науковцями стосовно наукового значення та потенційних наслідків отриманих результатів.
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Аналітичні компетентності

 • Здатність проводити науковий аналіз результатів досліджень і використовувати їх в практичній діяльності
 • Здатність осмислення своїх власних припущень  та перевірки зроблених іншими припущень, які вважаються доведеними у галузі медицини.
 • Здатність до формулювання ідей концепції в результаті читання, дослідження, обговорення і мозкового штурму у високо спеціалізованій, присвяченій певній темі роботі академічного або професійного спрямування.
 • Здатність до виявлення зв’язків між сучасними концепціями медичної науки, наведення доказів та/або інших аргументів, що спростовують ці докази.

Здатність до включення нових висновків в існуючі знання щодо використання засобів діагностики, профілактики та лікування у різних груп населення.

11.01.

Принципи діагностики та лікування психічних і поведінкових розладів при алкогольній залежності

11.01.01.

Епідеміологія алкогольної залежності. Медичні і суспільно-правові питання. Етіологія і патогенез. Дохворобні форми зловживання спиртними напоями і алкогольна хвороба

11.01.02.

Клінічні прояви і стадії перебігу  алкогольної залежності. Алкогольні (металкогольні) психози: гострі – алкогольний делірій, алкогольний галлюциноз, алкогольний параноїд та хронічні – псевдопараліч, Корсаковський психоз. Класифікація. Клініка. Діагностика. Алкогольна енцефалопатія. Гостра (хвороба Гайе-Верніке) і хронічна. Клініка. Діагностика

11.01.03.

Особливості алкогольної залежності у дитячому та юнацькому віці. Особливості алкогольної залежності у жінок

11.01.04.

Основні принципи лікування алкогольної залежності та алкогольних психозів.

11.01.05.

Особливості примусового лікування алкогольної залежності

11.01.06.

Судово-психіатрична експертиза при алкогольної залежностіі алкогольних психозах. Оцінка простого і патологічного сп’яніння. Трудова і військова експертиза при алкоголізмі. Наркологічна допомога населенню

11.02.

Діагностика та лікування психічних і поведінкових розладів при різних типах наркоманій та токсикоманій

11.02.01.

Сучасний стан проблеми нарко- і токсикоманій. Механізм розвитку звикання до психоактивних речовин. Формування наркоманічного синдрому і його ознаки

11.02.02.

Класифікація наркоманій. Клінічні проявлення і перебіг окремих видів наркоманій; гашишизм, морфінізм, кокаінізм тощо

11.02.03.

Полінаркоманії і їх різновиди.

11.02.04.

Токсикоманії. Класифікація. Клінічні проявлення і перебіг окремих видів токсикоманій

11.02.05.

Основні принципи лікування наркоманій і токсикоманій.

11.02.06.

Особливості примусового лікування

11.02.07.

Трудова, військова, судово-психіатрична експертиза при наркоманіях і токсикоманіях

 12

Основи клінічної психофармакології

Загальнопрофесійні компетенції

 • Компетентність виконувати оригінальні дослідження в медицині  та досягати наукових результатів, що створюють нові знання, із звертанням особливої уваги до актуальних задач/проблем та використанням новітніх наукових методів.
 • Здатність планувати проведення клінічного та експериментального дослідження, обирати сучасні методологічні підходи до оцінки результатів, здійснювати статистичний аналіз результатів.
 • Здатність здійснювати аналіз наукової літератури (вітчизняної та зарубіжної), створити та оформити огляд літератури (мета аналіз).
 • Здатність провести аналіз результатів наукових досліджень та оформити їх у вигляді наукової публікації/виступу українською та англійською мовами.

 Спеціалізовано-професійні компетенції

 • Здатність застосовувати знання фундаментальних основ, сучасних досліджень проблем і тенденцій  психіатрії у комплексному аналізі явищ і процесів, що виникають в Україні та інших країнах світу.
 • Здатність відокремлювати структурні елементи, які складають теоретичну та емпіричну основу системи знань зі спеціальності 222 Медицина («Психіатрія» 14.01.16).

Дослідницькі компетентності

 • Володіння сучасними методами наукового дослідження, в тому числі пошуку інформації в літературі, розрізнення первинних і вторинних джерел, використання традиційних та  новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.
 • Здатність до використання сучасного наукового обладнання та інноваційних технологій у галузі психіатрії.
 • Компетентність інтерпретувати результати експериментів та брати участь у дискусіях із досвідченими науковцями стосовно наукового значення та потенційних наслідків отриманих результатів.
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Аналітичні компетентності

 • Здатність проводити науковий аналіз результатів досліджень і використовувати їх в практичній діяльності
 • Здатність осмислення своїх власних припущень  та перевірки зроблених іншими припущень, які вважаються доведеними у галузі медицини.
 • Здатність до формулювання ідей концепції в результаті читання, дослідження, обговорення і мозкового штурму у високо спеціалізованій, присвяченій певній темі роботі академічного або професійного спрямування.
 • Здатність до виявлення зв’язків між сучасними концепціями медичної науки, наведення доказів та/або інших аргументів, що спростовують ці докази.

Здатність до включення нових висновків в існуючі знання щодо використання засобів діагностики, профілактики та лікування у різних груп населення.

12.01.

Сучасні методи лікування психічних захворювань і принципи класифікації різних видів терапії. Клінічна психофармакологія. Класифікація психофармакологічних засобів. Механізм дії і фармакокінетика психотропних засобів

12.02.

Антипсихотики. Характеристика основної дії. Побічна дія антипсихотиків. Особливості застосування у дітей та підлітків. Основні дані про зареєстровані в Україні антипсихотичні засоби

12.03.

Антипаркінсонічні засоби. Особливості терапії паркінсонізму. Побічні ефекти терапії антипаркінсонічними засобами. Основні дані про зареєстровані в Україні антипаркінсонічні засоби

12.04.

Антидепресанти. Класифікація. Загальна характеристика психотропної дії. Клінічні покази. Застосування антидеприсантів нового покоління.

12.05.

Транквілізатори. Класифікація. Характеристика психотропної дії. Клінічні покази для застосування

12.06.

Психостимулятори. Особливості психотропної дії. Методика лікування психостимуляторами

12.07.

Ноотропні засоби. Визначення і загальні особливості. Механізми психотроної дії. Клінічне застосування

12.08.

Нормотиміки. Лікувальна і профілактична дія солей літія. Покази та методика проведення терапії і профілактики солями літія

12.09.

Електроконвульсивна терапія. Сучасне уявлення про механізм дії ЕКТ. Показання для ЕКТ і методика проведення ЕКТ

12.10.

Інші види біологічної терапії психічних захворювань

12.11.

Невідкладна терапія психічних захворювань. Інтенсивна терапія

12.12.

Психотерапія. Патофізіологічний механізм дії. Класифікація психотерапевтичних методів. Покази для застосування в психіатрії

 

ПЕРЕЛІК

компетентностей відповідно до нормативної навчальної дисципліни

«Психіатрія» підготовки докторів філософії (PhD) в аспірантурі за спеціальністю 222 Медицина:  14.01.16 - Психіатрія

 

№ п/п

Назва

 

Загальнопрофесійнікомпетентності

 1.  

Компетентність виконувати оригінальні дослідження в медицині  та досягати наукових результатів, що створюють нові знання, із звертанням особливої уваги до актуальних задач/проблем та використанням новітніх наукових методів.

 1.  

Здатність планувати проведення клінічного та експериментального дослідження, обирати сучасні методологічні підходи до оцінки результатів, здійснювати статистичний аналіз результатів

 1.  

Здатність здійснювати аналіз наукової літератури (вітчизняної та зарубіжної), створити та оформити огляд літератури (мета аналіз).

 1.  

Здатність провести аналіз результатів наукових досліджень та оформити їх у вигляді наукової публікації/виступу українською та англійською мовами.

 

Спеціалізовано-професійні компетентності

 1.  

Здатність застосовувати знання фундаментальних основ, сучасних досліджень проблем і тенденцій  психіатрії у комплексному аналізі явищ і процесів, що виникають в Україні та інших країнах світу.

 1.  

Здатність відокремлювати структурні елементи, які складають теоретичну та емпіричну основу системи знань зі спеціальності 222 Медицина («Психіатрія» 14.01.16).

 1.  

Здатність до ведення медичної документації.

 1.  

Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я населення.

 1.  

Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров’я.

 1.  

Здатність до проведення експертизи працездатності пацієнтів із психічними захворюваннями

 1.  

Здатність до узагальнення інформації стосовно проявів патології психічної сфери.

 1. 12.  

Знання будови психіки та принципи її функціонування, клінічні прояви психічної патології  та різних рівнів  функціональної організації, індивідуальні вікові особливості психічної сфери.

 1. 13.  

Здатність до проведення клінічного дослідження психічних розладів, інтерпретувати результати у вигляді формування топічного та синдромального діагнозів.

 1.  

Здатність інтерпретувати результати функціональних методів діагностики, лабораторних та інструментальних методів дослідження.

 1.  

Здатність виконувати медичні маніпуляції.

 1.  

Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику психічних захворювань.

 1.  

Вміти призначати лікування при психічних захворюваннях , оцінювати ефективність терапії, проводити корегувальні дії та вести динамічне спостереження за пацієнтом.

 1.  

Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику шизофренії.

 1.  

Вміти призначати лікування при шизофренії, оцінювати ефективність терапії, проводити корегувальні дії та вести динамічне спостереження за пацієнтом.

 1.  

Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику афективних розладів.

 1.  

Вміти призначати лікування при афективних розладах, оцінювати ефективність терапії, проводити корегувальні дії та вести динамічне спостереження за пацієнтом.

 1.  

Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику органічних психічних розладів.

 1.  

Вміти призначати лікування при органічних психічних розладах, оцінювати ефективність терапії, проводити корегувальні дії та вести динамічне спостереження за пацієнтом.

 1.  

Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику психічних розладів дитячого та підліткового віку, порушень психологічного розвитку.

 1.  

Вміти призначати лікування при психічних розладах дитячого та підліткового віку, порушеннях психологічного розвитку, оцінювати ефективність терапії, проводити корегувальні дії та вести динамічне спостереження за пацієнтом.

 1.  

Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику розумової відсталості.

 1.  

Вміти призначати лікування при розумовій відсталості, оцінювати ефективність терапії, проводити корегувальні дії та вести динамічне спостереження за пацієнтом.

 1.  

Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику невротичних, соматоформних і пов»язаних зі стресом та фізіологічних порушень, розладів.

 1.  

Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику розладів особистості та поведінки дорослих осіб.

 1.  

Здатність до визначення тактики надання медичної допомоги при невідкладних станах у психіатрії.

 1.  

Мати навички надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з психічними розладами.

 1.  

Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання психоактивних речовин, алкогольної залежності, наркоманії та токсикоманії.

 1.  

Вміти призначати фармакотерапію пацієнтам з психічними розладами з урахуванням супутньої патології, взаємодії лікарських засобів.

 1.  

Здатність верифікувати ПД ЛЗ, класифікувати, вміти надати інформацію про ПД.

 

Дослідницькі компетентності

 1.  

Володіння сучасними методами наукового дослідження, в тому числі пошуку інформації в літературі, розрізнення первинних і вторинних джерел, використання традиційних та  новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.

 1.  

Здатність до використання сучасного наукового обладнання та інноваційних технологій у галузі психіатрії.

 1.  

Компетентність інтерпретувати результати експериментів та брати участь у дискусіях із досвідченими науковцями стосовно наукового значення та потенційних наслідків отриманих результатів.

 1.  

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

 

Аналітичні компетентності

 1.  

Здатність проводити науковий аналіз результатів досліджень і використовувати їх в практичній діяльності.

 1.  

Здатність осмислення своїх власних припущень  та перевірки зроблених іншими припущень, які вважаються доведеними у галузі медицини.

 1.  

Здатність до формулювання ідей концепції в результаті читання, дослідження, обговорення і мозкового штурму у високо спеціалізованій, присвяченій певній темі роботі академічного або професійного спрямування.

 1.  

Здатність до виявлення зв’язків між сучасними концепціями медичної науки, наведення доказів та/або інших аргументів, що спростовують ці докази.

 1.  

Здатність до включення нових висновків в існуючі знання щодо використання засобів діагностики, профілактики та лікування у різних груп населення.

 

КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРТИСТИКА ЗДОБУВАЧА СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (PhD),

який закінчив навчання з нормативної навчальної дисципліни

«Психіатрія» за спеціальністю

222 Медицина:  14.01.16 - Психіатрія

Кваліфікаційні вимоги:

Відповідно до вимог освітньо-наукової програми очікується, що в результаті успішного навчання за програмою, поряд із іншими професійними навиками, здобувач ступеня доктора філософії повинен:

 

№ п/п

Назва

Знання

Уміння

Загальнопрофесійнікомпетентності

 1.  

Компетентність виконувати оригінальні дослідження в медицині  та досягати наукових результатів, що створюють нові знання, із звертанням особливої уваги до актуальних задач/проблем та використанням новітніх наукових методів.

+

+

 1.  

Здатність планувати проведення клінічного та експериментального дослідження, обирати сучасні методологічні підходи до оцінки результатів, здійснювати статистичний аналіз результатів.

+

+

 1.  

Здатність здійснювати аналіз наукової літератури (вітчизняної та зарубіжної), створити та оформити огляд літератури (мета аналіз).

+

+

 1.  

Здатність провести аналіз результатів наукових досліджень та оформити їх у вигляді наукової публікації/виступу українською та англійською мовами.

+

+

Спеціалізовано-професійні компетентності

 1.  

Здатність застосовувати знання фундаментальних основ, сучасних досліджень проблем і тенденцій  психіатрії у комплексному аналізі явищ і процесів, що виникають в Україні та інших країнах світу.

+

+

 1.  

Здатність відокремлювати структурні елементи, які складають теоретичну та емпіричну основу системи знань зі спеціальності 222 Медицина («Психіатрія» 14.01.16).

+

+

 1.  

Здатність до ведення медичної документації.

+

+

 1.  

Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я населення.

+

+

 1.  

Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров’я.

+

+

 1.  

Здатність до проведення експертизи працездатності пацієнтів з психічними захворюваннями.

+

+

 1.  

Здатність до узагальнення інформації стосовно психічних розладів

+

+

 1. 12.  

Знання будови психіки та принципи її функціонування, клінічні прояви психічної патології та різних рівнів  функціональної організації, індивідуальні вікові особливості психічної сфери.

+

+

 1. 13.  

Здатність до проведення клінічного дослідження психічних захворювань, інтерпретувати результати у вигляді формування топічного та синдромального діагнозів.

+

+

 1.  

Здатність інтерпретувати результати функціональних методів діагностики, лабораторних та інструментальних методів дослідження.

+

+

 1.  

Здатність виконувати медичні маніпуляції.

+

+

 1.  

Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику психічних захворювань.

+

+

 1.  

Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику шизофренії.

+

+

 1.  

Вміти призначати лікування при шизофренії, оцінювати ефективність терапії, проводити корегувальні дії та вести динамічне спостереження за пацієнтом.

+

+

 1.  

Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику афективних розладів.

+

+

 1.  

Вміти призначати лікування при афективних розладах, оцінювати ефективність терапії, проводити корегувальні дії та вести динамічне спостереження за пацієнтом.

+

+

 1.  

Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику органічних психічних розладів.

+

+

 1.  

Вміти призначати лікування при органічних психічних розладах, оцінювати ефективність терапії, проводити корегувальні дії та вести динамічне спостереження за пацієнтом.

+

+

 1.  

Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику психічних розладів дитячого та підліткового віку, порушень психологічного розвитку.

+

+

 1.  

Вміти призначати лікування при психічних розладах дитячого та підліткового віку, порушеннях психологічного розвитку, оцінювати ефективність терапії, проводити корегувальні дії та вести динамічне спостереження за пацієнтом.

+

+

 1.  

Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику розумової відсталості.

+

+

 1.  

Вміти призначати лікування при розумовій відсталості, оцінювати ефективність терапії, проводити корегувальні дії та вести динамічне спостереження за пацієнтом.

+

+

 1.  

Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику невротичних, соматоформних і пов»язаних зі стресом та фізіологічних порушень, розладів.

+

+

 1.  

Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику розладів особистості та поведінки дорослих осіб.

+

+

 1.  

Здатність до визначення тактики надання медичної допомоги при невідкладних станах у психіатрії.

+

+

 1.  

Мати навички надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з психічними розладами.

+

+

 1.  

Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання психоактивних речовин, алкогольної залежності, наркоманії та токсикоманії.

+

+

 1.  

Вміти призначати фармакотерапію пацієнтам з психічними розладами з урахуванням супутньої патології, взаємодії лікарських засобів.

+

+

 1.  

Здатність верифікувати ПД ЛЗ, класифікувати, вміти надати інформацію про ПД.

+

+

 1.  

Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику шизофренії.

+

+

Дослідницькі компетентності

 1.  

Володіння сучасними методами наукового дослідження, в тому числі пошуку інформації в літературі, розрізнення первинних і вторинних джерел, використання традиційних та  новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.

+

+

 1.  

Здатність до використання сучасного наукового обладнання та інноваційних технологій у галузі психіатрії.

+

+

 1.  

Компетентність інтерпретувати результати експериментів та брати участь у дискусіях із досвідченими науковцями стосовно наукового значення та потенційних наслідків отриманих результатів.

+

+

 1.  

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

+

+

Аналітичні компетентності

 1.  

Здатність проводити науковий аналіз результатів досліджень і використовувати їх в практичній діяльності.

+

+

 1.  

Здатність осмислення своїх власних припущень  та перевірки зроблених іншими припущень, які вважаються доведеними у галузі медицини.

+

+

 1.  

Здатність до формулювання ідей концепції в результаті читання, дослідження, обговорення і мозкового штурму у високо спеціалізованій, присвяченій певній темі роботі академічного або професійного спрямування.

+

+

 1.  

Здатність до виявлення зв’язків між сучасними концепціями медичної науки, наведення доказів та/або інших аргументів, що спростовують ці докази.

+

+

 1.  

Здатність до включення нових висновків в існуючі знання щодо використання засобів діагностики, профілактики та лікування у різних груп населення.

+

+

 

ЗАВАНТАЖИТИ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - документ

 

контакти

Кафедра психіатрії, психотерапії та медичної психології Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

04080, м. Київ, вул. Кирилівська (вул. Фрунзе) 103-А, корпус 7 (103K7 на мапах google), 2-й поверх

Тел. +38(044)468-36-11, +38(044)468-38-45

наш сайт: mentalhealth.org.ua

сайт-партнер про психофармакологію: psychopharmacology.com.ua

зв'яжіться з нами